Engleski Hrvatski Njemacki Poljski
 

Janjina

Miejscowooć po3o?ona w g3ebi pó3wyspu Pelješac, w jego najwe?szej czeoci, oddalona od obu brzegów pó3wyspu zaledwie 2km. W przesz3ooci Janjina stanowi3a zarówno kulturalne jak i gospodarcze centrum Pelješca (nazywana Ma3ym Pary?em).
Podstaw1 gospodarki jest tu uprawa winorooli, oliwek i rolnictwo, dlatego Janjina jest idealnym miejscem dla mi3ooników spokoju i przyrody, pragn1cych poznać tradycyjny sposób ?ycia i miejscowe obyczaje.

Historia Janjiny
Po 1941 roku
II WOJNA OWIATOWA, MIASTO DUBROWNIK I DZISIEJSZY SAMORZYD TERYTORIALNY
Podczas II wojny owiatowej, dzieki bohaterstwu ludnooci, a szczególnie ówczesnych proboszczów Don Kosti Selaka i Iva Morđina Crnoga, którego pomnik z grobem znajduje sie w pobli?u koocio3a parafialnego, Janjine omine3y powa?ne zniszczenia i straty w ludziach. W Janjinie stacjonowali zarówno W3osi jak i Niemcy.
Gdy w 1962 roku zosta3a zniesiona po prawie 500 latach w3adza owiecka, Janjina zosta3a w31czona do by3ej gminy Dubrownik.
Po wojnie domowej Janjina nale?a3a do gminy Ston, z której zosta3a wy31czona 13 maja 1997 roku, wraz z utworzeniem gminy Janjina. Systematyczne czerpanie z zasobów Janjiny, która stanowi3a bogate centrum handlowe i gospodarcze, trwa3o od konca II wojny owiatowej do ponownego przywrócenia w3adzy owieckiej i doprowadzi3o do jej stagnacji i upadku.
Od 1997 roku rozpoczeto odbudowe wa?niejszych instytucji, spe3niaj1cych istotn1 role w odnowie ?ycia w Janjinie i ca3ym regionie.
- Je?eli interesuje Was historia Janjiny przed 1941 rokiem, odsy3am na strone Gminy: www.janjina.hrSkalinada
 
(c)2005 Turisticka zajednica Janjina, developed by TolTeam